NEWS RELEASE

お知らせ

高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2022 IFAリーグ

リーグ戦表、5部県央A~Fを更新しました。

リーグ速報

1部2部3部

リーグ戦表

1部2部3部

4部県東4部県北4部県央A4部県央B

5部県東A5部県東B5部県北A5部県北B5部県北C

5部県央A5部県央B5部県央C5部県央D5部県央E5部県央F